gion

مقالات

آشنایی با برخی از اصطلاحات و قوانین جاری شهرداری ها(بخش دوم)

آشنایی با برخی از اصطلاحات و قوانین جاری شهرداری ها(بخش دوم)

نویسنده: Anonym/ﺳﻪشنبه, 14 مهر,1394/دسته ها: اخبار, مقالات

رتبه بندی این مطلب:
3/2

 

عمليات ساختماني
1- گودبرداري ( عمليات خاكي ) شامل حفاري چاه ها و مجاري آب فاضلاب ،خاكبرداري ، خاكريزي ، حفاري و پي كني با وسايل دستي و ماشين آلات مكانيكي
2- هرگونه تغيير یا جابجايي در ديوارها يا اعضاي اصلي سازه اي ونيز توسعه  بنا يا اضافه كردن
3- مرمت و بازسازي و هرگونه تعمير اساسي كه موجب افزايش توان باربري  ساختمان باشد نظير تعويض سقف يا هر يك از قسمتهاي اصلي سازه اي  يا بازسازي ساختمان هاي تخريب شده در اثر عوامل مختلف.
4- عملياتي كه به منظور نگهداري ساختمان انجام مي شود شامل :مراقبت و حفاظت ساختمان از بروز خرابي ها تعمير و يا تجديد نما ، تعمير آسانسور و ساير تجهيزات و تاسيسات ساختماني ، نما و شيشه هاي بيروني نقاشي ، نازك كاري و نظايرآنها

5- تخريب بنا
6- احداث ساختمان


پروانه ساخت

پروانه ساختماني مجوزي كتبي است كه از طريق شهرداري به منظور عمران و احداث بنا،به نام متقاضي صادر مي شود.
بر اساس مفاد ماده صدقانون شهرداري مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده و حريم شهرها ملزم شده اند براي تفكيك اراضي و شروع ساختمان و قبل از هر اقدام عمراني از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

بر اساس بند 24ماده 55قانون شهرداريها از جمله وظايف شهرداريها صدور پروانه براي كليه ساختمانهايي است كه در شهرساخته مي شود

برابرتبصره 4ماده 26قانون نوسازي و عمران شهري ،مصوب 1347وزارتخانه هاوموسسات دولتي و وابسته به دولت و موسسات خيريه براي ايجاد ساختمان خود مكلف به دريافت پروانه ساختمان از شهرداري هستند

برابر مصوبه جلسه مورخه 71/8/13  شوراي عالي اداري كه به شماره 1655/دش ابلاغ شده ، شهرداريها موظف به  هماهنگ نمودن در خصوص صدور پروانه ، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرهاي كشورهستند.


خلاصه مصوبه شوراي عالي اداري:

1-صدور پروانه ، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداري هاي كشور طبق شناسنامه ساختمان انجام مي گردد
2- شهرداري ها مكلفند براساس مراحل ذيل نسبت به صدور شناسنامه ساختمان كه حاوي پروانه ، عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان مي باشد اقدام و به متقاضي تسليم نمايند.


الف حداكثر ظرف مدت هفت روز پس از دريافت مدارك لازم شامل در خواست پروانه ، نقشه محل وقوع ملك ،فتوكپي مدارك مالكيت رسمي ، فتوكپي شناسنامه ذينفع ( مالك يا مالكين ) و درصورت مراجعه وكيل مالك  فتوكپي و كالتنامه ، از محل بازديد  گزارش وضعيت موجود ملك را جهت درج در پرونده تنظيم و با تعيين ضوابط شهرسازي حاكم بر ملك ( شامل نوع كاربري ، ميزان تراكم مجاز ، تعداد طبقات ، حدود تعريض و غيره) آمادگي تحويل نقشه هاي معماري و محاسباتي را به متقاضي ابلاغ نمايند در غير اينصورت لازم است علت عدم آمادگي تحويل نقشه ها را كتبا به ذينفع اعلام نمايند.

ب- حداكثر  ظرف مدت پنج روز پس از دريافت  نقشه هاي مربوط با رعايت  ضوابط اعلام شده در بندالف و  نيز مفاد ماده 17 نظام مهندسي ساختمان نسبت به ارائه كليه برگ هاي پرداخت عوارض و ساير حقوق قانوني متعلقه به ملك مورد تقاضا  اقدام نمايند.

ج  _  حداكثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تسليم قبوض عوارض فوق الذكز نسبت به صدور شناسنامه ساختمان كه حاوي پروانه ساختمان مي باشد اقدام  نمايند.
تبصره- شهرداريها موظفند به تدريج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از 14 روز به حداكثر 7 روز تقليل دهند


3- شهرداري ها موظفند حداكثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالك يا مالكين جهت صدور گواهي  پايان عدم خلاف و انطباق ساختمان احداث شده با ضوابط  فني و شهرسازي حاكم بر ملك نسبت  به صدور گواهي عدم خلاف اقدام و در غير اين صورت لازم است علت عدم صدور گواهي عدم خلاف را كتباً به ذينفع اعلام گردد.

4- شهرداري ها موظفند حداكثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالك يا مالكين جهت صدور گواهي پايان ساختمان و انطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فني و شهرسازي حاكم بر ملك نسبت به صدور گواهي پايان ساختمان اقدام  و در غير اينصورت لازم است علت عدم صدور گواهي پايان ساختمان كتباً به ذينفع اعلام شود.

5-وزارتخانه هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند ظرف مدت يكماه پس از تصويب اين مصوبه نسبت به احصاءآن دسته از خدمات پستي مربوط به اين مصوبه كه توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران امكان پذبرمي باشداقدام نمايند.

6- از تاريخ 1/1/71 شناسنامه ساختمان به عنوان يك سند رسمي تلقي گرديده و در رابطه با استعلام هاي دستگاه ها و ارگان هائي  از قبيل وزارت مسكن و شهرسازي ، بانك ها ، شركت گاز ، برق و آب سازمان ثبت اسناد  و املاك كشور ، وزارت امور اقتصاد و دارائي و... مورد استناد مي باشد.
تبصره (1)- هرگونه دخل و تصرف در اين سند جرم محسوب مي شود و پيگرد قانوني دارد.

تبصره (2)- شهرداري ها موظفند به تدريج براي متقاضياني كه قبلاً پروانه ساختمان دريافت كرده اند حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور شناسنامه ساختمان اقدام نمايند.

7- شهرداري ها مكلفند تمهيدات لازم جهت واگذاري فعاليت هاي اجرائي و فني مربوط به صدور پروانه ، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان را باهماهنگي وزارت كشور به اشخاص حقيقي و حقوقي كه اعتبار و صلاحيت آنان به تاييد مراجع ذي  صلاح رسيده اند فراهم نمايند.

مدارك و اقدامات لازم براي صدور پروانه ساخت
در خواست پروانه
1فتوكپي مدرك مالكيت رسمي
1-كروكي محل وقوع ملك
1- فتوكپي شناسنامه ذينفع ( ملك يا مالكين)در صورت مراجعه وكيل مالك فتوكپي وكالتنامه
1-واريز هزينه كارشناسي  بازديد از محل
واريز هزينه كارشناسي  بازديد از محل

 2  - بازديد از محل توسط مامورين شهرداري
1-2اعلام ضوابط شهرسازي حاكم بر ملك
1-1-2كاربري
2-1-2تراكم مجاز
3-1-2تعداد طبقات
4-1-2تعريض
2-1-5ساير موارد
در صورت دارا بودن شرايط شهرداري اعلام مي نمايد كه نقشه هاي محاسباتي و معماري را مالك تهيه نمايدو در صورت دارا نبودن شرايط شهرداري با ذكر دلايل به متقاضي دليل عدم موافقت را اعلام خواهد كرد.
3-تهيه نقشه هاي معماري و محاسياتي
نقشه هاي معماري و محاسباتي به توسط مهندسين عضو سازمان نظام مهندسي بر اساس دستوالعمل اجرايي سازمان نظام مهندسي تهيه مي شود.برابر ماده 12 به منظور تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسي ساختمان، فعاليتهاي مهندسي بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار به چهارگروه، "الف"، "ب"، "ج" و "د" تقسيم ميشود.
 

تبصره 1ـ براي تعيين فعاليتهاي مهندسي در بخش ساختمان، ساختمانها به چهار گروه به ترتيب زير تقسيم ميشوند: گـروه "الف" بـا مقيـاس كـاربري محله (1) تا (2) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (600) مترمربع.

گـروه "ب" بـا مقيـاس كـاربري ناحيـه (3) تا (5) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (2000) مترمربع.

 گـروه "ج" بـا مقيـاس كاربري منطقه (6) تا (10) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (5000) مترمربع.
گروه "د" با مقياس كاربري شهر بيش از (10) طبقه ارتفاع از روي زمين يا بيش از (5000) مترمربع.

تبصره 2ـ تهيه طرح معماري و انجام محاسبات سازه و همچنين نظارت معماري و نظارت سازه براي تمام گروههاي ساختماني مندرج در تبصره (1) اين ماده الزامي و به شرح جدول موضوع اين ماده ميباشد:

4-تحويل نقشه هاي ترسيم شده به همراه مدارك به شهرداري
5-كنترل نقشه ها توسط شهرداري
6-محاسبه عوارض  احداث بنا
7-پرداخت عوارض توسطمالك به حساب شهرداري
8-تنظيم شناسنامه ساختمان و ارائه  آن به مالك

عوارض
عوارض مبلغي است كه بعنوان جبران هزينه هائيكه يك موسسه عمومي (شهرداري) در مقابل انجام كار يا خدمات در يافت مي نمايد،كه در نوع خود دو نوع مي باشد.
1-3-3عوارض عمومي كه در كليه شهرهاوضع گرديده  وصول مي شود. مانند عوارض خودرو ، عوارض ارزش افزود عوارض تلفن ، عوارض بر بليط هواپيما و...... كه توسط مجلس شوراي اسلامي و يا هيئت دولت تصويب شده و در كل كشور به حساب شهرداريها وصول مي شود.
2-3-3عوارض محلي كه در بر حسب ضرورت و نياز و با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي و استقرار هر شهر بصورت محلي وضع و وصول مي شود.

واژه هاي مورد استفاده در صدور پروانه ساخت:
سطح اشغال :درصدي از عرصه كه به ساخت بنا اختصاص داده شودكه در ضوابط طرح جامع و تفصيلي شهر براي هر منطقه شهري مشخص شده است.

تراكم:مقدار يا درصد مساحتي كه مالك مي تواند براي ساخت بنا به ان اختصاص دهد به عبارت ديگر كل زير بناي طبقات بدون احتساب زير زمين و پاركينگ كه تابعي از سطح اشغال بوده و بر همين اساس تعداد طبقات ملك مشخص مي شود.

اعياني : در مقابل عرصه به كار مي رود وبه اموال غير منقول در زمين (خانه ،قنات ،درختان ،چاه ،استخرو...)گويند.
بر اصلاحي :حدي است ازقطعه زمين مشرف به گذر كه داراي اصلاحي بوده و مستلزم عقب نشيني باشدبه عبارت ديگر بر اصلاحي مقدار زميني است گه بايددر گذر رها شود.


ارتفاع ساختمان
: فاصله عمودي مرتفعترين قسمت تا شيب متوسط خيابان يا معبر مجاور زمين مربوط مي باشد
تعميرات اساسي : هرگونه اقدام عمراني و بازسازي كه از نظرايمني ساختمان ضرورت داشته باشد مانند تعمير پي ، پايه يا سقف
تغييرات اساسي : هرگونه تغيير در وضع داخلي يا خارجي ساختمان كه به جهت تغيير استفاده يا تغيير كاربري انجام شود

مهلت اعتبارپروانه: برابر تبصره 2ما ده 29قانون نوسازي و عمران شهرداريها، مهلت اعتبار پروانه راشهرداري در پروانه اعلام مي نمايد (مجموعه قوانين و مقررات مربوط به شهرداري جهانگيري منصور 1386ص1384)كه در حال حاضر مهلت شروع عمليات ساختماني يك سال و مهلت اتمام ساخت دو سال مي باشدو دو بار هر بار به مدت يك سال قابل تمديد مي باشد بدين صورت پروانه جمعا به مدت پنج سال داراي اعتبار مي باشدو مالك بايستي قبل از اتمام مهلتهاي مقرر با مراجعه به شهرداري نسبت به تمديد مهلت پروانه اقدام نمايد.

تفكيك و افراز
تفكيك يعني تقسیم مال غير منقول به قطعات كوچكترو افراز يعني جدا كردن سهم مشاع شركا يا  تقسيم ما ل غير منقول مشاع بين شركاءبه نسبت سهم آنان

مراحل  صدور مجوز انجام تفكيك اراضي :
1- درخواست متقاضي و ارائه كروكي تفكيك (پيشنهادي مالك)
2- تشكيل پرونده

 3- بازديد كارشناس مربوط از محل
4- اظهار نظر براساس طرح تفصيلي يا ضوابط طرح جامع
5- تعيين بر و كف
6-  بررسي كروكي از نظر مقررات ضوابط طرح مصوب و ساير مقررات مربوط

7- درصورت عدم تعارض درخواست متقاضي با مقررات ضوابط طرح مصوب  شهر و موافقت شهرداري ( پس از انجام مراحل توافق با مالك و تصويب شوراي شهر) ارسال درخواست با ذكر دلائل توجيهي به مراجعي ذيربط (كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي يا...)
8- درصورت نياز به استعلام از ساير مراجع قانوني مانند كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري ، استعلام از مراجع مورد نياز.

9- ترسيم نقشه تفكيكي نهايي شده منطبق با ضوابط تفكيك
10- امضاء نقشه توسط  مهندس طراح و شهرساز به تناسب مساحت زمين و مسئولين ذيربط در شهرداري

11- محاسبه  سهم هاي سرانه فضاهاي عمومي و خدماتي مقرردر ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ووصول عوارض

12- تهيه و ارسال نامه  به اداره ثبت اسناد و املاك يا هر مرجع استعلام كننده به همراه نقشه تفكيكي
تذكر: براي صدور مجوز تفكيكي در زمين هاي خارج از محدوده و داخل حريم شهر رعايت ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و ديگر قوانين مرتبط و نيز رعايت حريم آب ، برق ، ميراث فرهنگي ضروري است.

نظريه شماره 7/4589 مورخه 3/7/1373 اداره كل حقوقي و قوانين قوه قضائيه نيز مويد اين است كه شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني بدون مجوز را دارد ولي حق تخريب بناي مستحدثه را ندارد.

 

چگونگي اعمال نظارت شهرداري و جلوگيري از تخلفات ساختماني:

1-       در مورد بناهاي در حال احداث بدون پروانه ، مامورين شهرداري در واحد مربوط تحت عنوان بازرسان ساختماني يامامورين كنترل ساختمان با گشت زني مدوام و كسب اطلاعات از حوزه عمل خود ، مراتب را به واحد مربوط گزارش مي نمايند. نظر به اينكه احداث كنندگان بناها مكلفند همراه يك نسخه تصوير شناسنامه ساختمان را در محل كارگاه نگهداري نمايند بناهاي بدون پروانه به آساني قابل تشخيص است.

2-       در مورد بناهايي كه خلاف مفاد پروانه احداث مي شود ، علاوه برمامورين شهرداري،مهندسين ناظر ساختماني نيز مكلفند در حين عمليات اجرايي ساختمانهايي كه به مسوليت آنها احداث مي  گردد ، نظارت و با مفاد پروانه انطباق داده و در صورت وقوع تخلف ان را به شهرداري گزارش نمايند.بر اساس بند7.13از فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان چنانكه ناظرين در حين اجراي ساختمان با تخلفي بر خوردكنند مراتب را به سازمان نظام استان و شهرداري اعلام نمايند

به اين ترتيب ساختمانهاي بدون پروانه فقط به وسيله مامورين شهرداري كنترل مي شود ولي ساختمان هاي  كه داراي پروانه هستند همزمان به وسيله مامورين شهرداري و مهندسين ناظر ساختمان  كنترل مي شود.

3-       اخطار كتبي به مالك پس از دريافت گزارش و اطمينان از وقوع تخلف از ناحيه اشخاص ( اعم حقوقي يا حقيقي) با امضاء شهردار يا مقام مجاز شهرداري به مالك متخلف اخطار كتبي داده مي شود الزاماً بايد كتبي و به مالك ابلاغ قانوني شود و حاوي كليه موارد لازم از جمله درج نوع تخلف ، ضرورت تعطيل كار ، راهنمايي مالك براي مراجعه به شهرداري ، تعيين مدتي كه ذينفع طي آن مي تواند توضيحات كتبي خود را در مورد علت تخلف به كميسيون ارسال نمايد و هدايت او در راستاي اخذ پروانه در صورت داشتن شرايط لازم

در اين مرحله اگر مالك پس از اخطار كار را تعطيل نمود ، بناهاي احداثي پرونده تنظيم و به كميسيون ارجاع مي گردد در صورت عدم توجه به  اخطار كتبي پس از انقضاي مهلت مقرر در اخطاريه ، ماموران شهرداري با حكم شهردار يا جانشين قانوني وي در محل حاضر و نسبت به تعطيل كار اقدام و مراتب را با ذكر عمليات انجام شده صورتجلسه مي نمايند و صورتجلسه مذكور را شهرداري طي نامه رسمي به كميسيون ارسال مي نمايد.

3- حداكثر يك هفته پس از تاريخ جلوگيري موضوع در كميسيون ماده صد مطرح نمايد.  بنا براين نحوه جلوگيري به ويژه در زمين محصور مراتبي داردكه بايد  مورد توجه واقع شود.

 

تعداد نمایش ها (20532)/نظرات (0)

کلمات کلیدی:

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

آمار بازدید
دی ان ان