gion

Enter Title

بودجه:

گزارش بودجه شهرداری منطقه یک ارومیه:

 

 

الامام علی ع:

حسن التدبیر ینمی قلیل المال، و سوء التدبیر یفنی کثیره

 

 برنامه ریزي درست ( اقتصادي) مال اندك را افزایش می دهد و برنامه ریزي نادرسـت مـال فـراوان را نـابود می سازد . غررالحکم / 1

 

 بودجه یکی از ابزارهاي مهم مورد استفاده مدیریت براي تصمیم گیري و تعیین اهـداف مـی باشـد . بودجه ریزي در نگاه اول برنامه کلـی مؤسـسات اسـت کـه بـه موجب آن کلیه اهداف و سیاستها طی یک دوره خاص مالی معلوم و معین می گـردد . از سـوي دیگر بودجه ، از دیر باز به عنوان یکی از روشهاي مؤثردر حصول موفقیت مؤسـسات شـناخته شـده اسـت. بنابراین تعیین بودجه دقیق یکی از ملزومات اساسی هر سازمان می باشد.

 

بدین ترتیب جمع کل بودجه پیشنهادی شهرداری منطقه یک در این سال93 سه هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ بیست میلیارد ریال سهم اعتبارات عمرانی و شصت و هشت میلیارد ریال سهم اعتبارات جاری در نظر گرفته شده بود که بر اساس متمم بودجه در پایان سال از بودجه عمرانی و اجرایی 90درصد محقق گردیده است.

از طرفی با بررسی نیازها و برنامه ریزی های جامع صورت گرفته ، بودجه پیش نهادی سال 1394 شهرداری منطقه یک مشتمل بر هزینه های جاری و هزینه های عمرانی پیش بینی شده  سال آتی بالغ بر 304720000000 ریال می باشد که از این مبلغ 59720000000 ریال از بابت هزینه های جاری و مبلغ 245000000000 ریال  از بابت هزینه های عمرانی در نظر گرفته شده است که به همت شهردار محترم جنای آقای حضرت پور به تایید شورای اسلامی شهر مصوب گردید.

 

       با توجه به بودجه پیشنهادی از مهم ترین پروژه های عمرانی سال آتی این شهرداری می توان به احداث امتداد خیابان رودکی تا سه راهی حیدرلو،احداث خیابان 24 متری نوار محدوده ،احداث 4 باب زمین ورزشی محله ایی،احداث مسیر پیاده روی در پارک جنگلی،احداث 3باب فرهنگسرا  در سطح منطقه یک اشاره نمود.

شایان ذکر است قسمت اعظمی از پروژه های کلان عمرانی در سطح منطقه یک در بودجه عمرانی شهرداری ارومیه گنجانیده شده است که توسط معاونت محترم فنی و عمرانی شهرداری و با حمایت های معاونت محترم اداری و مالی و سایرمجموعه های شهرداری امید  در تحقق آن داریم.

 

 

آمار بازدید
دی ان ان