معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت

                                                                                    

                        

   مهندس اصغر دمیرچی

        معاون پشتیبانی و توسعه شهری