معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت

                                                                                    

                        

   سرکار خانم مهندس شاکر

 معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه یک