معاونت شهرسازی و نوسازی

                                                                   

                                                            

                                                            

 

                                                                        مهندس شهریار کاظمی

 

                                                                         قائم مقام شهردارومعاون شهرسازی و نوسازی

 

دارای دو مدرک کارشناسی مهندسی معماری ( دانشگاه شهید رجایی تهران) و مطالعات اجتماعی ( دانشگاه ارومیه)

کارشناسی ارشد معماری ( دانشگاه آزاد بین المللی واحد جلفا)

 دکترای مدیریت حرفه ای D.B.A ( دانشگاه صنایع و معادن)

 

                                                          سوابق خدمتی

-کارشناس فنی بازدید شهرسازی و نوسازی

-مسئول ماده صد شهرداری منطقه دو

-کارشناس محاسب پروانه ساختمان شهرداری منطقه چهار

-مسئول دایره فنی و جانشین مدیر شهرسازی منطقه چهار

-مدیر شهرسازی و معماری شهرداری منطقه سه

-قائم مقام ( معاون) شهرداری منطقه سه

- قائم مقام(معاون) شهرداری منطقه یک

-قائم مقام و معاون شهرسازی و نوسازی شهرداری منطقه یک

 

 

دی ان ان