مدیر شهرداری منطقه یک

 


 

امور بانوان شهرداری منطقه یک

                                                                                     

                                                                                                       خانم اعظم زرگران

                                                                                         مسئول امور بانوان شهرداری منطقه یک